مهارت متقاعدسازی درزندگی شخصی ومحیط کار

آموزش رموزموفقیت درهرمذاکره وگفتگو

دنبال کردن

متقاعدسازی تلفنی با چند روش مناسب و پر کاربرد

  متقاعدسازی تلفنی تجربه ای کاملاً متفاوت از متقاعدسازی و فروش حضوری است. در حالی که هر کدام  مزایای خود را دارند، جنبه های زیادی از متقاعد سازی فروش وجود دارد که هنگام مکالمه تلفنی از بین می روند.  به عنوان یک نماینده فروش تلفن، شما یکی از سخت ترین مشاغل فروش را دارید. چند […]

ترفندهای متقاعدسازی وترغیب مخاطب

متقاعدسازی به چه معناست؟ باچه روش ها وفنونی می توان دیگران را متقاعد کرد که هدف واحدی را دنبال نمایند؟دراین آموزش به شماخواهیم گفت که چگونه قدرت ترغیب افراد را در خود توسعه بخشیده و در دستیابی به اهداف سازمانی وشخصی تان مؤثرتر شوید.همچنین  نشان خواهیم داد که چگونه  از ظرافت های روحی انسانی در […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top