• دکترای مدیریت برندسازی و بازاریابی
  • نویسنده کتاب وایکینگ های دیجیتال
  • مربی رفتارشناسی و مارکتینگ
  • مشاور توسعه کسب و کار

 

 

www.AliAbkar.com

info@AliAbkar.com

instagram: Ali.Abkar